Introduktion

Den Styrkede Pædagogiske Læreplan

Tumlingen er en privatejet vuggestue med plads til 17 børn i alderen 26 uger til og med 2 år og 11 måneder.
Personalegruppen består af 4 fuldtidsansatte, en elev og 2 vikarer.

Vuggestuen Tumlingen er på lige fod med de kommunale institutioner, og vi samarbejder derfor med PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning), som omfatter en talepædagog, børnefysio- og ergoterapeut samt sundhedsplejen. (Læs mere om vores samarbejdspartnere her.)

Tumlingen tilbyder pædagogisk faglig håndtering ud fra dagtilbudslovens kriterier. I 2018 blev det i Folketinget vedtaget, at der skal udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Da lovgivningen omfatter mange nye elementer og regler, er der afsat 2 år til arbejdet med at få den styrkede pædagogiske læreplan implementeret. Den skal være iværksat til juni 2020.

Vi vil henvise til filmen Kort fortalt fortalt til forældre (se nedenunder eller til højre alt efter enhed), som ganske kort giver et indblik i den styrkede pædagogiske læreplans betydning.

Vi gør allerede meget, som er indeholdt i den styrkede pædagogiske læreplan, men der er også nye tiltag.

Det fælles pædagogiske grundlag indeholder en række centrale elementer. Her i blandt leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb, med en tilgang og forståelse for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vi arbejder stadig ud fra de 6 læreplanstemaer og sætter brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem børns læring og læringsmiljøet ud fra hvert tema.

Vigtigheden i etableringen er, at det pædagogiske læringsmiljø nu er tilstede over hele dagen. At legen i sig selv hermed får en værdi – herunder rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg 🙂
(Se film Det I ikke ser, som er udarbejdet af Tumlingens børn).

Vi skal igennem den pædagogiske læreplan forholde sig til børn i udsatte positioner. Vi skal øge forældresamarbejdet til fordel for børns indlæring og vi skal styrke samarbejdet med nærmiljøet.

Vi skal ikke længere lokalt fastsætte mål for børnegruppen. Indholdet i læreplanstemaerne er de samme som hidtil, men det nye er, at vi nu arbejder med dem over hele dagen.

Vi kvalitetssikrer ved udarbejdelse af handleplaner og kvalitetsskema samt løbende evaluering af daglig praksis.

Formålet i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i Tumlingen er blandt andet, at vi skal synliggøre, dokumentere, udvikle og evaluere vores daglige pædagogiske praksis i samarbejde med og omkring børnene, og i personalegruppen.

Vi dokumenterer med billeder i den interne facebook gruppe og i barnets bog. Vores flotte opslagstavle dokumenterer vores dagligdag via aktivitetskalender, små guldkorn og daglige billeder. På den måde styrker vi ligeledes forældrenes mulighed for samarbejdet omkring deres børn ved at give dem en aktiv rolle i overgangen fra Tumlingen til hjemmet. Gennem opslagstavlens dokumentation kan forældrene få hints til hvad de eventuelt skal spørge ind til i samtalen med deres barn.

I Tumlingen vægter vi det enkelte barns trivsel, udvikling, læring og dannelse højt. Vi tilrettelægger dagligdagen med en fast struktur og dagsrytme, så netop barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse tilgodeses. Dermed skal barnet ikke bruge unødig energi på manglende struktur. Barnet får i stedet frigjort energi, som det kan bruge på ”videreuddannelse”. 🙂

Vi præsenterer forskellige udfordringer til børnene for at stimulere deres udvikling inden for egen zone, men også i fællesskabet.

Vi arbejder med en anerkendende pædagogisk tilgang, der bygger på nærvær, opmærksomhed og respekt for det enkelte barn i et omsorgsfuldt miljø.

DE 6 LÆREPLANSTEMAER:
Alsidig og personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab

Læs mere om dokumentation og evaluering

OPDATERET: FORÅRET 2020

Læreplaner_LOW_Page_2

Omsorgen er et nødvendigt fundament for barnets tro på sig selv og tillid til omgivelserne.

Børne- og undervisningsministeriet